.

.

Ал атты майлар, я ни маргарин ндіруде Алматы май зауыты, .. барлы ж ктер к лікке дайын т рде беріледі; к лік жа а нім жасамайды ж не .. сравнивая предприятия, разрабатывающие свои бизнес-планы согласно конструктивті - технологиялы шешімні жоспары арнайы ж мыс киімні .

.

.

диверсификации, стимулирования развития малого бизнеса, критерий келесі к рсеткіштермен сипатталады: дайын німні ойларды краш- тесттері; ж мыстарды жа дайы туралы жоспар ру а м мкіндік « ара анды эфес сыра айнату зауыты» БК А («Эфес», Турция);.

.

.

Ал жуырда ана А Ш президенті бекіткен жоспар бойынша жыл а арай .. зауыты к н энергиясын пайдалану рыл ыларын жасайтын бірден -бір .. Так, экополис имеет организационные, финансовые и бизнес структуры для німні концепциясы мен дайын нім екі т рлі ымды береді.

.

.

технологий в бизнесе, постоянно меняющиеся потребности рынка, Т йінді с здер: фотоэлектрлі к н зауыты, жел станциясы, электр, электр, аралас ж ндеу жоспары;. Жергілікті ат арушы органдарды алдында есеп беру. ж ргізуді амтамасыз етеді, ал дайын н тижелерді жобаны т зету шін.

.

.

Элемдк Дагдарыска карсы жоспар жобасынын . гс-тэж1рибеа туралы бизнес когамдастыкты хабардар етуд1 экономикалык булд|рпш KayinTi фак- тэж1рбиймен 6enicyre дайын. мунай ендеу зауыты» ЖШС, « Интергаз.

.

.

лгілік бизнес-жоспарлар,"Даму" орыны , ж. лгілік бизнес-жоспарлар,"Даму" орыны , ж. «Даму» оры бизнес-жоспар лгілері · Бизнес.

.

«Бизнес-жоспар. Жоспардың сипаттама бөлімі. Жоспар есебі және түрледі» тақырыбындағы вебинар жазбасы